The Great Global Warming Swindle

Bericht van: Ben Lankamp (Lelystad) , 12-07-2007 21:00 

In deze posting wil ik ingaan op de stellingen die naar voren zijn gekomen in de vanavond uitgezonden documentaire ‘The Great Global Warming Swindle’, op Nederland 3. Naar mijn mening geeft de documentaire een ontzettend verkeerd beeld van de huidige stand van zaken, op wetenschappelijk vlak, met betrekking tot mondiale opwarming van de afgelopen anderhalve eeuw, een gevolg van het versterkte broeikaseffect wat weer een gevolg is van de antropogene toevoeging van broeikasgassen.

Systematisch zal ik de belangrijkste stellingen bij langs gaan en deze behandelen. Voor de mensen die enkel een snelle samenvatting willen, heb ik achter elke stelling kortweg neergezet of deze waar is, onwaar of mogelijk waar (en met hoeveelheid zekerheid dat te stellen is). Bij elk antwoord heb ik een aantal wetenschappelijke bronvermeldingen geplaatst, zowel in de vorm van rechtstreekse links naar samenvattingen of volledige artikelen alsmede referenties naar vakbladen zoals Science en Nature. Deze referenties zijn onderaan deze posting te vonden, in de tekst wordt er naar gerefereerd via nummers in superscript.

De hele documentaire van Channel 4 stoelt op ruwweg drie hoofdargumenten:

• In het verleden was de temperatuur in Europa hoger dan tegenwoordig, in het bijzonder tijdens het ‘Middeleeuws klimaatoptimum’, waardoor de huidige opwarming niet als uitzonderlijk aangemerkt kan worden noch bewijs is voor menselijke invloed op het klimaat;
• Uit de gegevens verkregen uit ijsboringen blijkt dat de temperatuur circa 800 jaar voorloopt op veranderingen in de concentratie koolstofdioxide, dus kan een stijging van koolstofdioxide nu niet de oorzaak van de temperatuurstijging;
• De zonneactiviteit en het verloop van de temperatuur over de afgelopen paar eeuwen lopen nagenoeg parallel aan elkaar tot aan het heden, dus moet de huidige opwarming ook wel veroorzaakt worden door de zon

Een tweetal van deze argumenten berusten simpelweg op leugens (door weglating), één ervan is wat complexer om uit te leggen. Ik zal eerste deze drie argumenten behandelen en vervolgens nog een heel aantal minder significante maar niet minder interessante argumenten die grotendeels op onjuistheden blijken te zijn gebaseerd.


Tijdens het Middeleeuws klimaatoptimum was het even warm of zelfs warmer (ONWAAR)
en daarom is de huidige opwarming ongetwijfeld volstrekt natuurlijk (ONWAAR)

De grafiek die in de documentaire gebruikt wordt is afkomstig uit het allereerste IPCC rapport uit 1990, inmiddels zeventien jaar geleden1. Deze grafiek, hieronder afgebeeld, is gebaseerd op het schaarse aantal onderzoeken dat destijds beschikbaar was over historische klimaatveranderingen, voor een deel zelfs toen al tientallen jaren oud.In de vele jaren daarna is er onder invloed van de toenemende interesse naar klimaatverandering nieuw, uitgebreider en nauwkeuriger onderzoek verricht. Er zijn intussen vele tientallen reconstructies van het temperatuurverloop van de afgelopen eeuwen. Deze reconstructies zijn gebaseerd op talrijke bronnen waaruit de temperatuur uit het verleden afgeleid kan worden, denk aan boomringen, bodem- en oceaansedimenten, koraal, et cetera. Uit de nieuw verkregen gegevens kan duidelijk opgemaakt worden dat er inderdaad sprake is geweest van een zeker Middeleeuws klimaatoptimum, maar dat het onwaarschijnlijk is dat het toen zo warm was als tegenwoordig2,3,4,5,6,7,8. Hieronder is een figuur uit het nieuwste IPCC rapport, van 2007, afgebeeld2. Getoond zijn een aantal van de meest recente reconstructies van het temperatuurverloop op het noordelijk halfrond gedurende de afgelopen twee millennia. Rechtsboven is de periode 1700-2005 uitvergroot afgebeeld.De argumentatie dat een klimaatoptimum in het verleden met vergelijkbare temperatuur als nu, aantoont dat de huidige opwarming door natuurlijke variatie komt, is te kort door de bocht; historische veranderingen hebben een oorzaak en hedendaagse ook, maar deze hoeven niet noodzakelijkerwijs hetzelfde te zijn… hoe vergelijkbaar de veranderingen ook mogen lijken.


Zonneactiviteit en temperatuur lopen al eeuwen nagenoeg parallel en doen dat ook nu (ONWAAR), dus wordt de huidige opwarming veroorzaakt door de zon (ONWAAR)
Wederom is hier sprake van leugens door weglating. Het eerste deel van de stelling is in werkelijkheid volkomen waar, gedurende vele eeuwen (zelfs millennia) werden klimaatveranderingen in belangrijke mate gecontroleerd (geforceerd) door veranderingen in zonneactiviteit. Een mooi voorbeeld is het voorkomen van de Kleine IJstijd, die het gevolg was van een tijdelijk minimum in zonneactiviteit. Hoe de zon invloed heeft op ons klimaat is voor een deel nog onbekend, maar de belangrijkste mechanismen die van invloed zijn waren al sinds begin twintigste eeuw bekend. Onder andere schommelingen in de stand van de aardas zorgen ervoor dat de aarde periodiek wijzigingen ondergaat in de hoeveelheid zonnestraling die ze ontvangt, waardoor de mondiale temperatuur wijzigt. Deze cyclische patronen worden ook wel Milankovitch cycli8 genoemd, naar de professor die de theorie ontwikkeld heeft.
Het is echter onwaar dat ook tot heden de zonneactiviteit parallel loopt aan de mondiale temperatuur. De getoonde grafieken in de documentaire, hieronder afgebeeld, zijn volgens de makers afkomstig uit een onderzoek of onderzoeken van Svensmark & Christensen; Dr. Friis-Christensen (één van de auteurs) heeft zich echter gedistantieerd van de grafiek die getoond is omdat deze niet overeenkomt met de resultaten die in het onderzoek zijn gepresenteerd. Hij stelt verder dat de documentaire niet wetenschappelijk juist was, omdat ,,een aantal punten niet op de manier zijn uitgelegd zoals ik, als een wetenschapper, dat zou doen. Het is overduidelijk dat het niet juist is.’’Er vallen een aantal dingen op. Allereerst is de zonneactiviteit afgebeeld in de vorm van een index, te weten van de lengte van de zonnecyclus (een 11-jarige cyclus waarin de hoeveelheid inkomende zonnestraling enkele tientallen van één procent fluctueert), er wordt dus niet rechtstreeks de zonneactiviteit getoond. Ten tweede valt op dat de grafiek van de zonneactiviteit stopt in het jaar 1980, terwijl de grafiek met temperatuur nog doorloopt tot het jaar 1990. De reden hiervoor wordt duidelijk als we de grafieken uit het eerdergenoemde onderzoek van Svensmark & Christensen bekijken en vooral ook de later gecorrigeerde waarden, hieronder afgebeeld.Het wordt nu duidelijk dat de reden waarom de grafiek van de zonneactiviteit in 1980 stopt, te maken heeft met het feit dat in het geredigeerde onderzoek de laatste 40 jaar de zonneactiviteit helemaal niet lijkt toe te nemen maar gestabiliseerd is. Tegelijkertijd nam de mondiale temperatuur echter wel hard toe. Hiermee kan dus niet gesteld worden dat de zon verantwoordelijk is voor de sterke opwarming van de laatste 40 jaar.
Er wordt in de documentaire nog een tweede grafiek getoond, namelijk onderstaande. Deze vertoont naar zeggen het verloop van de zonneactiviteit gedurende de afgelopen eeuwen. Het parallelle verloop valt uiteraard gelijk op.De grafieken lopen beiden allemaal netjes door, wat echter verbazingwekkend is als je wederom het oorspronkelijke onderzoek van S&C erbij neemt (hieronder afgebeeld). In de oorspronkelijke grafiek ontbreekt een heel stuk tussen 1600 en 1700. Dit is echter niet zonder reden: gedurende deze periode was sprake van de Kleine IJstijd, in de astronomie het ‘Maunder minimum’ genoemd. In deze periode waren er geen zonnevlekken op de zon, op basis waarvan de activiteit van de zon bepaald wordt. Een gebrek aan zonnevlekken betekent ook dat je geen lengte van de zonnecyclus kunt bepalen, vandaar dat deze periode niet aanwezig is in de grafiek. In de documentatie is deze periode echter wel ingevuld en loopt deze volkomen parallel aan de temperatuur.Tenslotte is het onderzoek van Christensen alweer ruim twaalf jaar oud, iets wat hij (Christensen)zelf ook erkent. Hij en anderen hebben sindsdien alweer vele nieuwe onderzoeken verricht 18,19 en daaruit blijkt keer op keer dat de zonneactiviteit de laatste decennia stabiel is gebleven, terwijl de mondiale temperatuur wel steeg. Dat betekent dat de zon dus niet rechtstreeks verantwoordelijk gehouden kan worden voor de huidige temperatuurstijging.


Uit ijsboringen blijkt dat temperatuurveranderingen 800 jaar voorlopen op veranderingen in koolstofdioxide (DEELS WAAR), dus kan CO2 niet verantwoordelijk zijn voor de huidige stijging (ONWAAR)
Nauwkeurige bestudering van de precieze gegevens over de afgelopen 450.000 jaar van koolstofdioxide en methaan, verkregen uit ijskernen afkomstig van Antarctica en Groenland, onthult inderdaad dat de temperatuur in nauwe correlatie13 loopt met de concentraties CO2 en CH4. Maar het is onjuist om te stellen dat eerst de temperatuur steeg en circa 800 jaar daarna pas de concentratie koolstofdioxide. Deze opwarmingsperioden duurden tussen de 5.000 en 10.000 jaar (de afkoelingsperioden circa 100.000 jaar) dus gedurende een meerderheid van de tijd (~90%) stegen temperatuur en concentratie koolstofdioxide simultaan 14. Dit betekent dat dit wonderlijke archief van klimaatkundig bewijs toelaat dat CO2 als oorzaak fungeert maar tevens onthult dat het ook een effect (gevolg) kan zijn.

Onze huidige kennis van deze cycli is dat veranderingen in de orbitale eigenschappen (Milankovich9 en andere cycli14) verantwoordelijk waren voor grotere hoeveelheden zonneschijn in de zomer op het noordelijk halfrond. Dit is maar een kleine forcering, maar het zorgde voor de terugtrekking van landijs in het noorden met als gevolg een verandering in het albedo en zodoende een opwarmend terugkoppelingseffect bewerkstelligend. Circa 800 jaar nadat dit proces gestart is, beginnen de concentraties koolstofdioxide te stijgen en ook dit versterkte de opwarmende trend nog verder als een extra terugkoppelingsmechanisme.

Koolstofdioxide is dus niet de oorzaak van de opwarmingen, maar draagt hieraan bij en volgens de klimaattheorie en modelexperimenten is de forcering als gevolg van het versterkte c.q. verzwakte broeikaseffect de belangrijkste factor in de ultieme verandering. Eén ding dat dit zegt voor de toekomst is dat het zeer goed mogelijk is dat we nog meer uitstoot van natuurlijke CO2 zullen zien, waarbij we vooral moeten kijken naar de vrijkomst van koolstofdioxide uit de opwarmende oceanen, koolstof uit de opwarmende bodem en methaan vanonder de smeltende permafrost.


Vulkanen stoten meer koolstofdioxide uit dan mensen (ONWAAR)
De documentaire geeft geen bron op voor deze claim, maar als we een duik nemen in de wetenschappelijke literatuur dan komen we te weten dat op jaarbasis alle vulkanen circa 300 miljoen ton koolstofdioxide de lucht in spuwen16. Dat lijkt heel wat maar de menselijke uitstoot van koolstofdioxide kwam in 2006 neer op circa 27.000 miljoen ton17, waarmee het aandeel van vulkanen in de totale uitstoot van koolstofdioxide neerkomt op slechts 2%. De bijdrage van vulkanen aan de koolstofcyclus kan ook hier gevonden worden.


Na de Tweede Wereldoorlog daalde de temperatuur terwijl de concentratie koolstofdioxide steeg, dus er is geen verband (ONWAAR)
Ten eerste was er nauwelijks sprake van een daling van de mondiale temperatuur, wel stagneerde de stijging enige tijd. De grafiek die in de documentaire is gebruikt, hieronder afgebeeld, lijkt niet goed te corresponderen met de beschikbare gegevens van het gemeten temperatuurverloop over de afgelopen eeuw.Als bron geeft het programma ‘NASA’ op, maar die heeft nooit een dergelijke grafiek uitgegeven. Als we nu over de grafiek de lijn leggen van de waarnemingen zoals die beschikbaar zijn van GISS en het Hadley Centre, dan vallen een aantal dingen op.Ten eerste begint de grafiek pas in 1880 terwijl er gegevens beschikbaar zijn die teruggaan tot 1850. Ook eindigt de grafiek in het jaar 2000 terwijl er gegevens beschikbaar zijn tot en met 2006. Maar het belangrijkste wat opvalt is de schaalverdeling: in de documentaire loopt de schaal van -0,2 tot +0,8, in de grafiek van de ruwe gegevens is deze echter -0,6 tot +0,6. De minima en maxima in de grafiek van Swindle liggen circa 0,7 graad uit elkaar (-0,05 tot 0,7 graad) terwijl dit bij de ruwe gegevens 1,1 graad is. De opwarming is dus in de ruwe gegevens ruim anderhalf maal zo sterk. Verder is het duidelijk te zien dat de afkoeling na de Tweede Wereldoorlog in de grafiek van de documentaire steiler afloopt dan in de grafiek uit de ruwe meetgegevens. De afkoeling lijkt dus te zijn aangedikt.

De verklaring voor de tijdelijke stagnatie in opwarming zit in de grote uitstoot van sulfaataërosolen in die tijd. Deze aërosolen blokkeren zonlicht en zorgen er zodanig voor dat de temperatuur minder hard oploopt. Gedurende circa 10-15 jaar was dit effect sterk genoeg om het versterkte broeikaseffect veroorzaakt door antropogeen toegevoegde broeikasgassen, tegen te gaan (beide effecten speelden tussen tegelijkertijd). Er vonden vervolgens twee dingen plaats waardoor de opwarming uiteindelijk weer verder ging: ten eerste nam het aantal broeikasgassen in de atmosfeer nog steeds toe, waardoor dit effect groter en groter werd, verder werden er in de jaren ’70 en ’80 talrijke wetten aangenomen om luchtvervuiling tegen te gaan (roetfilters) waardoor de lucht letterlijk schoner werd en dus weer meer zonlicht de aarde kon bereiken20. Hierdoor werd feitelijk het eerder ‘gemaskeerde’ effect van het versterkte broeikaseffect ineens duidelijk, de temperatuurstijging was en is nog altijd ongekend hard sindsdien.


Het aardoppervlak warmt sterker op dan de troposfeer, in tegenstelling tot de theorieën en modellen (ONWAAR)
Gedurende enige tijd gaven ruwe, ongecalibreerde satellietwaarnemingen weer dat de temperatuur midden in de troposfeer minder sterk opwarmde dan het aardoppervlak, wat in tegenspraak was met de theorie die stelt dat de opwarming op zijn sterkst zou moeten zijn midden in de troposfeer. Na calibratie van de waarnemingen, omdat de stratosfeer (die afkoelt, conform de theorie) te sterk doorwerkte in de sensordata, bleek dat de troposfeer wel degelijk sterker opwarmt dan het aardoppervlak. De gecalibreerde gegevens zijn hieronder afgebeeld21.
Meer informatie
Het is onmogelijk om alle stellingen in deze posting te behandelen, maar her en der op internet wordt wel veel behandeld. Zie onder andere hier, hier, hier, hier, hier (reactie van de uitvoerend producent van de documentaire) en hier.

Tenslotte wil ik nog refereren naar het aantal stukken van mijzelf en andere forumleden over dit onderwerp, waaruit meer informatie (in het algemeen) te halen is.

- Een nieuw blik op een oud millennium
- Menselijke activiteit
- Over scepticisme en klimaatsverandering
- De 'attributie' van de klimaatverandering...
- Afzwakkende Walker Cel in de Stille Oceaan door menselijk toedoen?
- Is ons klimaat voorspelbaar?
- Opwarming aarde, deel 1: stralingsbalans
- Model voor zomers te De Bilt
- Opvallende veranderingen in luchteigenschappen
- Het verdwijnen van het Noordelijk zomerzee-ijs tegen 2040?
- Zijn de huidige zomers al duidelijk anders dan vroeger?
- Kans op zomer als 2006 nu 2x zo groot als 10 jr. geleden
- Hoe goed zijn regionale klimaatprognoses w.b. temperatuur?
- Het broeikaseffect berekenen
- Reeks vragen en antwoorden over klimaatverandering, deel 1 (deel 2 is in de maak)

Plus nog een hele reeks links over diverse vraagstukken:

Argumenten als gevolg van onwetendheid of verkeerde informatie

Sociaal-politieke/economische argumenten

Wetenschappelijke VOT (Vrees, Onzekerheid en Twijfel)

Filosofische argumenten en argumenten van hogere principes

Autodidactische vondsten

Gr. Ben


Bronnen
[1]	Houghton, J.T., Jenkins, G.J. and Ephraums, J.J. (Eds) 1990. Scientific Assessment of Climate Change – Report of Working Group I. Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, UK. 365p. 
[2] Alley, R., Berntsen, T., Bindoff, N.L., Chen, Z., Chidthaisong, A., Friedlingstein, P., Gregory, J., Hegerl, G., Heimann, M., Hewitson, B., Hoskins, B., Joos, F., Jouzel, J., Kattsov, V., Lohmann, U., Manning, M., Matsuno, T., Molina, M., Nicholls, N., Overpeck, J., Qin, D., Raga, G., Ramaswamy, V., Ren, J., Rusticucci, M., Solomon, S., Somerville, R., Stocker, T.F., Stott, P., Stouffer, R.J., Whetton, P., Wood, R.A. and Wratt, D. (Drafting Authors) 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Summary for Policymakers. IPCC Secretariat, Geneva, Switzerland. 21p.
[3] Esper, J., E.R. Cook, and F.H. Schweingruber, 2002, Low-Frequency Signals in Long Tree-Ring Chronologies for Reconstructing Past Temperature Variability, Science, Volume 295, Number 5563, 22 March 2002.
[4] Briffa, K.R., T.J. Osborn, F.H. Schweingruber, I.C. Harris, P.D. Jones, S.G. Shiyatov, and E.A. Vaganov, 2001, Low-frequency temperature variations from a northern tree ring density network, Journal of Geophysical Research, 106 D3 (16-Feb-2001) 2929-2941.
[5] Jones, P.D., K.R. Briffa, T.P. Barnett and S.F.B. Tett, "High-resolution palaeoclimatic records for the last millennium: interpretation, integration and comparison with general circulation model control-run temperatures." The Holocene, Volume 8, pp. 455-471. 1998.
[6] Osborn, T.J. and K.R. Briffa, "The Spatial Extent of 20th-Century Warmth in the Context of the Past 1200 Years." Science, Vol. 311, Issue 5762, pp. 841 . 844, 2006.
[7] Moberg, A, D.M. Sonechkin, K. Holmgren, N.M. Datsenko, and W. Karlén, "Highly variable Northern Hemisphere Temperatures Reconstructed from Low- and High-Resolution Proxy Data." Nature, Vol. 433, No. 7026, pp. 613 - 617, 2005.
[8] Committee on Surface Temperature Reconstructions for the Last 2,000 Years. 2006. Surface Temperature Reconstructions for the Last 2,000 Years. National Research Council. National Academies Press, Washington DC, USA, 160p.
[9] F. Varadi, B. Runnegar, M. Ghil (2003). "Successive Refinements in Long-Term Integrations of Planetary Orbits". The Astrophysical Journal 592: 620–630
[10] Lassen, K. and Friis-Christensen, E. 1995. Variability of the solar cycle length during the past five centuries and the apparent association with terrestrial climate. Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics, volume 57, number 8, p. 835-845.
[11] Damon, P.E. and Peristykh, A.N. 2005. Solar forcing of global temperature since AD 1400. Climatic Change, volume 68, p. 101-111.
[12] Foukal, P., Frohlich, C., Spruit, H. And Wigley, T.M.L. 2006. Variations in solar luminosity and their effect on the Earth’s climate. Nature, volume 443, p.161-166.
[13] Petit, J.R., J. Jouzel, D. Raynaud, N.I. Barkov, J.-M. Barnola, I. Basile, M. Bender, J. Chappellaz, M. Davis, G. Delayque, M. Delmotte, V.M. Kotlyakov, M. Legrand, V.Y. Lipenkov, C. Lorius, L. Pépin, C. Ritz, E. Saltzman, and M. Stievenard. 1999, Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica, Nature 399: 429-436.
[13] Caillon, N., Severinghaus, J.P., Jouzel, J., Barnola, J.-M., Kang, J. and Lipenkov, V.Y. 2003. Timing of atmospheric CO2 and Antarctic temperature changes across Termination III. Science, volume 299, p.1728-1731.
[14] Berger, A., 1992, Orbital Variations and Insolation Database. IGBP PAGES/World Data Center-A for Paleoclimatology Data Contribution Series # 92-007. NOAA/NGDC Paleoclimatology Program, Boulder CO, USA.
[15] Marland, G., Boden, T.A. and Andres, R.J. 2006. Global, regional, and national CO2 emissions. In: Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., USA.
[16] Morner, N.-A. and Etiope, G. 2002. Carbon degassing from the lithosphere. Global and Planetary Change, volume 33, issues 1-2, p.185-203.
[17] Damon,P. E., and A.N.Peristykh (2004), Solar forcing of global temperature change since AD 1400, Clim.Change
[18] P. Laut, Solar activity and terrestrial climate: An analysis of some purported correlations, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics
[19] Stern, D. 2005. Global sulfur emissions from 1850 to 2000. Chemosphere, volume 58, p.163-175.
[20] Q. Fu et. Al., 2004, Contribution of stratospheric cooling to satellite-inferred tropospheric temperature trends

The Great Global Warming Swindle   ( 4816)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 12-07-2007 21:00
Ik vermoed...   ( 436)
slcschaser -- 12-07-2007 21:23
Re : Ik vermoed...   ( 146)
Remko (Rotterdam-Millinx) -- 13-07-2007 19:22
Re : The Great Global Warming Swindle   ( 435)
Opsurfer (Kudelstaart-Aalsmeer) -- 12-07-2007 21:26
Re : The Great Global Warming Swindle   ( 184)
VdeV(Heerenveen) -- 12-07-2007 23:28
Re : The Great Global Warming Swindle   ( 140)
Remko (Rotterdam-Millinx) -- 13-07-2007 17:58
  Valt me ook op , ja...  
Hugo (Veghel) -- 12-07-2007 21:33
Re : The Great Global Warming Swindle   ( 234)
Remko (Rotterdam-Millinx) -- 12-07-2007 22:54
Erg goed verhaal Ben.   ( 280)
Hugo (Veghel) -- 12-07-2007 21:49
Re : Erg goed verhaal Ben.   ( 253)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 12-07-2007 21:54
  Re : Wow, superwerk, thanx!  
Stefan (Maarssenbroek-Utrecht) -- 12-07-2007 21:51
  Pet af voor deze uitgebreide uiteenzetting!  
Tom (Nijmegen) -- 12-07-2007 21:54
Bedankt Ben   ( 258)
Ruben (Neeroeteren) -- 12-07-2007 22:07
Re : The Great Global Warming Swindle   ( 180)
VdeV(Heerenveen) -- 12-07-2007 23:19
Re : The Great Global Warming Swindle   ( 180)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 13-07-2007 00:43
Mooi werk!   ( 230)
Filip (Herentals) -- 12-07-2007 23:54
Re : Mooi werk!   ( 162)
Remko (Rotterdam - Millinx) -- 13-07-2007 09:25
Re : Mooi werk!   ( 150)
Sander(Tegelen) ( 23m) -- 13-07-2007 15:03
Re : Mooi werk!   ( 151)
Remko (Rotterdam - Millinx) -- 13-07-2007 15:18
Re : Mooi werk!   ( 130)
Eric (Boechout) -- 13-07-2007 19:55
Re : Prachtwerk Ben   ( 409)
Peter (Mariakerke bij Gent) ( 7m) -- 12-07-2007 21:35
Re : Prachtwerk Ben   ( 214)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 12-07-2007 22:05
Chapeau Ben voor al die moeite!   ( 204)
Christophe (Melle) -- 12-07-2007 23:04
Zeer bedankt Ben   ( 271)
Chris vd Bos (Haarlem) -- 12-07-2007 22:07
Diederik Samson 🙁   ( 259)
Jan Gerke (Damwoude) -- 12-07-2007 22:42
Re : heeft weinig zin   ( 215)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 13-07-2007 00:03
Re : Uranium in 20 jaar op, maar niet het afval   ( 219)
Peter (Mariakerke bij Gent) ( 7m) -- 13-07-2007 01:11
Re : Diederik Samson 🙁   ( 240)
Mark (Helmond) -- 12-07-2007 22:54
Re : Diederik Samson 🙁   ( 231)
VdeV(Heerenveen) -- 12-07-2007 22:55
Re : Diederik Samson 🙁   ( 184)
Chris vd Bos (Haarlem) -- 13-07-2007 08:18
Baat het niet dan schaadt het niet   ( 252)
Ruben (Neeroeteren) -- 12-07-2007 22:17
Re : Alle beetjes helpen   ( 193)
VdeV(Heerenveen) -- 12-07-2007 22:46
Ik behoud mijn twijfels   ( 412)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 12-07-2007 22:25
Re : Ik behoud mijn twijfels   ( 152)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 13-07-2007 11:09
Zijn die makkelijk te weerleggen?   ( 166)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 13-07-2007 11:42
Fantastische uitteenzetting Frank!   ( 276)
Jan Gerke (Damwoude) -- 12-07-2007 22:38
Okee.   ( 226)
Remko (Rotterdam-Millinx) -- 12-07-2007 22:59
Re : Ik behoud mijn twijfels   ( 209)
Enduk (Kampen) -- 12-07-2007 23:56
Re : Ik behoud mijn twijfels   ( 290)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 13-07-2007 00:22
Re : vergeef de typo's 😉   ( 155)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 13-07-2007 00:28
Hans Labohm is er eentje...   ( 213)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 13-07-2007 08:25
Re : Hans Labohm is er eentje...   ( 192)
Ben Lankamp (Lelystad) -- 13-07-2007 09:18
Re : The Great Global Warming Swindle   ( 174)
Jonas (Smetlede O-VL) -- 12-07-2007 23:48
Dit prachtig stuk breng ik bij deze weer onder de aandacht.   ( 104)
Martijn (Hoogvliet) -- 03-11-2015 12:35
Gewoon de olie twee keer zo duur maken.   ( 226)
Remko (Rotterdam-Millinx) -- 12-07-2007 22:52
Re : The Great Global Warming Swindle   ( 176)
Wilber (Ulft) -- 12-07-2007 23:27
Re : The Great Global Warming Swindle   ( 147)
Remko (Rotterdam - Millinx) -- 13-07-2007 12:42
  Mooi stukje Ben!  
Gert (Elewijt) -- 12-07-2007 23:33
Wat een werk dat je hier insteekt   ( 503)
Jeroen (Centr A`pen) -- 12-07-2007 21:22
Re : Wat een werk dat je hier insteekt   ( 430)
Opsurfer (Kudelstaart-Aalsmeer) -- 12-07-2007 21:50
Prachtig Ben   ( 303)
Bas (Doorn) -- 12-07-2007 22:00
  Juist Opsurfer. De juiste eindconclusie!  
Meteo Delfzijl -- 13-07-2007 00:04
Alweer een meesterwerk van jouw hand Ben.   ( 314)
Timothy (Merelbeke) ( 27m) -- 12-07-2007 21:41
Re : The Great Global Warming Swindle   ( 218)
Sander(Tegelen) ( 23m) -- 12-07-2007 23:44
Re : verdiepingsforum!   ( 228)
Joinke (Sint-Truiden) -- 13-07-2007 09:03
  Is gebeurd  
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 13-07-2007 10:34
  Bedankt Ben!  
Wouter (Mol) ( 22m) -- 13-07-2007 09:39